Trzy paski prawilności Micka

Dnia dwu­dzie­stego szó­stego paździer­nika zor­ga­ni­zo­wany został „Dzień Dresa”. Samo­rząd uczniow­ski usta­lił, że tego dnia każdy, kto przy­go­tuje prze­bra­nie dresa, zwol­niony będzie z odpo­wie­dzi ust­nej i nie­za­po­wie­dzia­nych kart­kó­wek.