Trzy paski prawilności Micka

 Dzień Dresa 2017

Dnia dwu­dzie­stego szó­stego paździer­nika zor­ga­ni­zo­wany został „Dzień Dresa”. Samo­rząd uczniow­ski usta­lił, że tego dnia każdy, kto przy­go­tuje prze­bra­nie dresa, zwol­niony będzie z odpo­wie­dzi ust­nej i nie­za­po­wie­dzia­nych kart­kó­wek.

_DSC4670.jpg
Wraz z prze­kro­cze­niem progu „Micka” można było pomy­śleć, że znaj­du­jemy się w zupełnie innej dziel­nicy niż Saska Kępa. Kory­ta­rze wypeł­niły się uczniami z najróżniejszymi zestawieniami kolo­ry­stycz­nymi, w prze­róż­nych kro­jach i faso­nach. Mimo ogól­nego cha­osu, po bacz­niej­szych oglę­dzi­nach dało się stwierdzić, że wśród przebrań uczniów kró­lują tzw. trzy paski pra­wil­no­ści. Kolej­nym dość powszech­nym tego dnia spo­so­bem na interpretację hasła: „Dzień Dresa” było zało­że­nie orta­lio­no­wych kurtek w połą­cze­niu z wąskimi oku­la­rami prze­ciw­sło­necz­nymi pod kolor.

_DSC4695
Zda­rzały się jed­nak wyjątki takie jak: ubra­nie się cał­ko­wi­cie na różowo, eks­po­no­wa­nie skar­pet w jed­no­rożce, ubra­nia w stylu ame­ry­kań­skich szkół śred­nich lub ubra­nie modnych ostatnio „buc­ket hat”. Dodat­kowo znaczna więk­szość uczniów bio­rąca udział w dniu kostiumo­wym zde­cy­do­wała się także na zało­że­nie gru­bych bia­łych skar­pet oraz nacią­gnię­cie ich na spodnie. Poja­wił się także anty­dre­sowy bunt ze strony klasy 2E, która tego dnia za sprawą wycho­wawcy zor­ga­ni­zo­wała sobie „Dzień Ele­ganta”.
O godzi­nie 12.30 wszy­scy zain­te­re­so­wani udali się na szkolny dzie­dzi­niec, w celu wzięcia udziału w sesji zdję­cio­wej. Tutaj ucznio­wie mogli wyka­zać się swoją kreatyw­no­ścią przy tworze­niu ory­gi­nal­nych póz. Obecne były mię­dzy innymi słowiańskie przy­kuce, gru­powe selfiki, uda­wa­nie roz­mowy tele­fo­nicz­nej, a nawet zdję­cia na koszu do gry. Takie rze­czy tylko w Mic­kie­wi­czu. Nawet pomimo chłodu wszy­scy świetnie się bawili, głów­nie dzięki tak wielkiemu odze­wowi ze strony uczniów oraz ich chęci do inte­gra­cji. Cie­szymy się, że w naszej szkole jest tylu otwar­tych i opty­mi­stycz­nych mło­dych ludzi z dystan­sem do samych sie­bie. Liczymy także na wię­cej akcji takich jak ta.

Nona

_DSC4721.jpg

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s