Trzy paski prawilności Micka

Dnia dwu­dzie­stego szó­stego paździer­nika zor­ga­ni­zo­wany został „Dzień Dresa”. Samo­rząd uczniow­ski usta­lił, że tego dnia każdy, kto przy­go­tuje prze­bra­nie dresa, zwol­niony będzie z odpo­wie­dzi ust­nej i nie­za­po­wie­dzia­nych kart­kó­wek.

Subiektywnie o studniówce

Sobota, dzień dziewiąty, miesiąc styczeń, rok 2016. Do hotelu Sobieski przybywało coraz więcej niebywale pięknej młodzieży oraz zmęczonych przygotowaniami i stresujących się, o wiele bardziej niż ich latorośle, bliskich. Gdzie nie spojrzeć kolejki do szatni, panowie w garniturach, panie w sukniach, w pełnym makijażu, na obcasach... Nawet dziewczyny, które stronią od tego typu ‘zabiegów’, na ten jeden wieczór pozwoliły zrobić z siebie boginie. W końcu to tylko wyjątkowy wieczór.